SSIC CLUSTER

SSIC CLUSTER je združenie aktívnych, nezávislých firiem, organizácií a pridružených inštitúcií, ktoré sa spojili za účelom hľadania synergií a rozvoja inovácií a inovačných projektov v segmente SportsTech.
Úlohou klastra je spolupracovať so širokým spektrom aktérov na rozvoji slovenského športového inovačného ekosystému založeného na spoločných technológiách, schopnostiach, hodnotách, víziách a smerovaní.

VÍZIA CLUSTRA

Víziou klastra je rozvíjanie a podporovanie spoločných výskumných, rozvojových, inovačných a vzdelávacích projektov zameraných na segment SportTech.
K vízií patrí aj nadväzovanie a inštitucionalizácia medzinárodnej spolupráce, sieťovanie a tvorba medzinárodných programov networkingu a rozvoj domáceho podnikateľského prostredia SportTech.
Spolupracujeme s národnými agentúrami, orgánmi a organizáciami štátnej správy, územnej samosprávy (regionálnej a miestnej), mimovládnymi organizáciami, podnikateľskou sférou, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami.
Je potrebné zvyšovať povedomie v oblasti SportTech pre všetky sektory, úrovne, oblasti a rôznorodosti prostredia a zamerať sa na zabezpečenie vhodných aplikácií SportTechu v praxi.
Využitím potenciálu vzájomnej spolupráce medzi subjektami na národnej a medzinárodnej úrovni Združenie hľadá spôsoby, ako sa efektívne prepájať a komunikovať.
Vďaka členstvu v Európskej Platforme pre Športové Inovácie so sídlom v Bruseli a spolupráci so Svetovým športovým inovačným centrom so sídlom v Barcelone, sa otvára možnosť získania znalostí, riešení a medzinárodnej spolupráce v segmente SportTech..

ČINNOSTI CLUSTRA

 networking subjektov športového inovačného ekosystému
 podpora výskumu a vývoja inovačných riešení
 podpora výmeny know-how s domácimi ako aj zahraničnými subjektmi
 vzdelávacie a informačné aktivity
 podpora pri vyhľadávaní financovania a investorov
 digitálna transformácia slovenského športu
 prieskumy trhu a reporty o segmente