Blog

SŠIC členom európskej platformy pre inovácie

Najvýznamnejšia európska platforma pre športové inovácie EPSI so sídlom v Bruseli, prijala za svojho riadneho člena Slovenské športové inovačné centrum (SŠIC). SŠIC  podporuje tvorbu a integráciu inovačného ekosystému slovenského športu. Slovensko má týmto prvé zastúpenie v dôležitej európskej organizácií, ktorá zastrešuje inovačné organizácie a entity aktívne pôsobiace v inovačnej a digitálnej transformácií športu a zároveň reprezentuje športové inovačné iniciatívy v Európskej komisii.

Členstvo slovenského zástupcu umožní výmenu informácií, sieťovanie a zapojenie sa slovenských subjektov do medzinárodných projektov, výmeny know-how, rastu start-upov v danej oblasti na Slovensku.

Inovácie a digitálna transformácia v športe, predstavujú v súčasnosti jeden  z hnacích motorov rozvoja športu, ako aj prevencie zdravia prostredníctvom pohybu a športových aktivít občanov. Zapojenie slovenských subjektov do medzinárodných platforiem, štruktúr profilovaných v tomto segmente, vytvára predpoklady na transformáciu slovenského športu vo všetkých jeho oblastiach od vrcholového športu, výkonnostného športu až po masový šport, podporujúci zdravie populácie prostredníctvom pohybových aktivít.

Na základe členstva v EPSI bude Slovenské športové inovačné centrum realizovať vzdelávacie a informačné aktivity, bude aktivizovať zapojenie slovenských inovačných riešiteľov do medzinárodných projektov financovaných EÚ, alebo inými investormi a bude môcť prenášať už osvedčené inovačné riešenia z jednotlivých športových odvetví pre potreby slovenského športu.

Viac o EPSI – https://epsi.eu/