Blog

SŠIC signatárom Lisabonskej výzvy na podporu inovácií v športe

“Lisboa Call on Sport Innovation” je prezentovaná ako jedna z kľúčových priorít portugalského predsedníctva Rady Európskej únie 2021. Uznáva potrebu podporovať kooperatívny a zosúladený prístup medzi štátmi, verejnými a súkromnými inštitúciami, športovým hnutím a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami. 

Slovenské športové inovačné centrum, ktoré je platformou na športové inovácie v Slovenskej republike sa oficiálne pripojilo k Lisabonskej výzve na podporu inovácií v športe, ktorá je predložená počas predsedníctva Portugalska v Rade EÚ.

Lisabonská výzva uznáva sa, že šport je dôležitou hnacou silou inovácií a hospodárskeho rastu a že športový priemysel sa vyznačuje neustálymi a rýchlymi vlnami inovácií a tiež uvádza, že tieto inovácie urobili zo športovej technológie lídra v určitých oblastiach aplikovanej vedy.

Vyzýva členské štáty EÚ, aby v spolupráci so športovým hnutím posilnili synergie s niekoľkými odvetviami vrátane inovácií s cieľom poskytnúť športovcom a všetkým ostatným občanom nové príležitosti na vykonávanie fyzickej aktivity, a to aj prostredníctvom digitálnych nástrojov.

Inovácia je kľúčovou prioritou rozvoja odvetvia športu a očakáva sa, že športové inovácie podporia príležitosti pre občanov, aby sa viac zapájali do športu a fyzických aktivít; posilní sa sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom športu a budú sa riešiť súčasné a potenciálne budúce výzvy, čím sa sektor športu stane udržateľnejším a odolnejším.

Slovenské športové inovačné centrum ,  ako hlavný inovačný líder v oblasti inovácií na Slovensku plne podporuje 7 princípov lisabonskej výzvy na inováciu v oblasti športu, a deklaruje pripravenosť implementovať zásady spolupráce a implementácie v tejto oblasti.

Viac info o lisabonskej výzve nájdete na stránke https://lisboacall.eu/

Ak chcete túto výzvu podporiť môžete tak urobiť tu: https://lisboacall.eu/support-the-call/