Uncategorized @sk

V Bučanoch sa na festivale Inofest veľa hovorilo o inováciách. Predstavitelia SŠIC prispeli svojou troškou a hovorili o inováciách v oblasti športu. SportsTech oblasť je pre mnohých veľkou neznámou. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo bolo založené Slovenské športové inovačné centrum.  Vystupovaním na konferenciách...

Zástupcovia Slovenského športového inovačného centra (Martin Benko a Roman Krajniak) vystúpia na podujatí organizovanom Fakultou Managementu UK v rámci projektu Endurance - Budovanie podnikateľských kapacít pre šport. Témou prednášky bude Inovačné podnikanie v športe. Projekt ENDURANCE je zameraný na prepojenie podnikania a športu a budovanie podnikateľských...

Slovenské športové a inovačné centrum sa postupne transformuje na klastrovú organizáciu. V júli 2022 sa prihlásilo do národné hodnotenia výkonnosti klastrov, kde sa posudzuje úroveň a výkonnosť klastrov. Na Slovensku zastrešuje Národné hodnotenie výkonnosti klastrov (NHVK), na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V...

"Lisboa Call on Sport Innovation" je prezentovaná ako jedna z kľúčových priorít portugalského predsedníctva Rady Európskej únie 2021. Uznáva potrebu podporovať kooperatívny a zosúladený prístup medzi štátmi, verejnými a súkromnými inštitúciami, športovým hnutím a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami.  Slovenské športové inovačné centrum, ktoré je platformou na...